Masz pytanie?

Statut Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

 Rozdział IV 

 Władze Towarzystwa 

 

§22

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński. 

 

§23

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Ukonstytuowanie nowowybranych władz następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru.
3. Do  czasu  ukonstytuowania się nowowybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.
4. Jeżeli inne przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów.
5. Członek Towarzystwa nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

 

§24

Na miejsce członka, który utracił członkostwo lub który zrezygnował z udziału w pracach organów, o których mowa w § 22 pkt 2-4, wchodzi członek, który w wyborach do tych organów uzyska! kolejno największą ilość głosów. 

 

§25

 

Władze Towarzystwa, w zakresie posiadanych kompetencji, są zobowiązane:

1. badać  i  rozpatrywać wnioski,  prośby i zażalenia członków oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych przez nich spraw,
2. informować członków Towarzystwa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków o podjętych działaniach i uchwałach dotyczących Towarzystwa i jego członków. 

 

Walne Zebranie Członków 

§26

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków obejmuje wszystkich członków i zwoływanie jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku,
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania CzłonkówZarząd zawiadamia wszystkich członków listami zwykłymi. Listy winny być wysłane na dwa tygodnie przed terminem obrad. 

 

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd winien zwołać na pisemne żądanie:

a. Komisji Rewizyjnej,

b. co najmniej 20% członków Towarzystwa.

 

Żądanie powinno  zawierać powody, dla których ma być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie z ważnych powodów. 

4. Przepis § 26 ust.4 stosuje się odpowiednio. 

 

§28

 

Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami objętymi porządkiem obrad, który ustala Zarząd. Wszelkie uwagi do porządku obrad można wnosić na piśmie przez okres tygodnia poprzedzającego Walne Zebranie. 

 

§ 29 skreślony.

 

§30

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Towarzystwa, 

2. uchwalanie planu finansowego Towarzystwa oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania,

3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku, którego wartość jednostkowa przekracza kwotę 50.000,- złotych, 

4. uchwalanie zmian statutu, 

5. sprawowanie nadzoru  na działalnością komisji  oraz uchwalanie regulaminów ich działalności. 

6.uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, a także terminu ich wpłacania, 

7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

8. ocena działalności Towarzystwa i jego władz oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,    a   także   rozpatrzenia   wniosku   Komisji   Rewizyjnej   o   udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

9. uchwalanie, w razie potrzeby, regulaminu obrad Walnego Zebrania i Komisji, 

10. wybieranie i odwoływanie władz Towarzystwa, a to:

a. przewodniczącego Zarządu,

b. od trzech do sześciu członków Zarządu,

c. trzech członków Komisji Rewizyjnej,

d. trzech członków Sądu Koleżeńskiego,

11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków, 

12. rozpatrywanie   wniosków  wniesionych   przez  członków  Towarzystwa   oraz jego władze, 

13. upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań i określenie jego wysokości, 

14. podjęcie uchwały o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, 

15. zatwierdzenie wzoru odznaki Towarzystwa, 

16. udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa,

17. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, 

18. wybór likwidatora,

19. powoływanie i likwidowanie szkól oraz innych placówek oświatowych i naukowych prowadzonych przez Towarzystwo; między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków decyzję o powoływaniu i   likwidacji szkół oraz innych placówek oświatowych i naukowych podejmuje Zarząd, przedstawiając je do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

§31

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/3 oddanych głosów. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Towarzystwa wymaga większości 3/4 oddanych głosów. 

3.We wszystkich sprawach poza wyborem władz Towarzystwa, głosowanie jest jawne, a na żądanie co najmniej polowy obecnych członków, tajne.  

 

§32

 

Walne Zebranie Członków może powołać komisje, zespoły stale i nadzwyczajne wykonujące funkcje powierzone przez to Zebranie. 

 

§33

 

1. Walne Zebranie Członków jest władne do  podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. skreślony. 

3. W przypadku braku ąuorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin tego  samego  dnia  godzinę później  i wówczas Walne Zebranie  Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych. 

 

Zarząd  §34

 

1. Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona:

a. wiceprzewodniczącego,

b. sekretarza,

c. skarbnika.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący, zaś w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 

5. Przewodniczący zawiadamia członków Zarządu o terminie i porządku obrad Zarządu co najmniej na 5 dni przed terminem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten może nie być dochowany. 

 

§35

 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz, a w szczególności:

1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków, 

2. zarządzanie majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Towarzystwa po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Walnego Zebrania, 

3. zatrudniania do prac Towarzystwa pracowników i ustalanie zasad wynagradzania, 

4. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkól i ich preliminarzy budżetowych, 

5. przyjmowanie darowizn i zapisów, 

6. reptezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

7. zatrudnianie i zwalnianie dyrektorówszkół, placówek naukowo-oświatowych i kierowników  innych jednostek  prowadzonych  przez Towarzystwo  oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 

8. zatwierdzenie pieczęci Towarzystwa, 

9. udzielanie absolutorium z zakresu działalności finansowo-administracyjnej dyrektorom szkół i placówek naukowo-oświatowych, 

10. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków. 

 

§ 36 skreślony.

 

Komisja rewizyjna  §37

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. 

2. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a. zostać wybrani członkowie Zarządu ani pozostający z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. zostać wybrani skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. z dn. 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera na swym pierwszym posiedzeniu.

a. przewodniczącego

b. sekretarza.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo powołania ekspertów do prac specjalistycznych. Mają oni głos doradczy. 

 

§38

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie - co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami    prawa    całokształtu    działalności    Towarzystwa,    ze    szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. występowanie  do  Zarządu  Towarzystwa z wnioskami  wynikającymi  z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień, 

3. przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków, 

4. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. 

 

Sąd Koleżeński  §39

 

1. Sąd Koleżeński jest niezależnym Sądem Towarzystwa. Członkowie Sądu orzekają zgodnie ze swoim sumieniem oraz Statutem Towarzystwa i zasadami współżycia społecznego. 

2. Sąd Koleżeński powołuje ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 

3. Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a. upomnienie       

b. naganę

c. wykluczenie z Towarzystwa.

5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Sądu członka, którego sprawa dotyczy, 30-dniowy termin liczy się od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu. 

 

§40

 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa w zakresie:

1. nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa oraz działania na jego szkodę, 

2. popełnionych czynów nieetycznych, 

3. sporów powstałych między członkami wynikającymi z tytułu ich przynależności do Towarzystwa.

 

Rozdział V  

 

§ 41 skreślony.

 

§ 42 skreślony.

 

§ 43 skreślony.

 

§ 44 skreślony.

 

§ 45 skreślony.

 

§ 46 skreślony.

 

§ 47 skreślony.

 

§ 48 skreślony.

 

§ 49 skreślony.

 

§ 50 skreślony.

 

§ 51 skreślony.

 

§ 52 skreślony.

 

 Rozdział VI 

 

Majątek Towarzystwa  

 

§53

 

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na majątek Towarzystwa składają się m.in.:

a. składki członkowskie,

b. darowizny i zapisy,

c. spadki,

d. dochody z nieruchomości i ruchomości będące w użytkowaniu Towarzystwa,

e. dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach,

f. dochody z ofiarności społecznej,

g. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo na podstawie odrębnych przepisów,

h. inne dochody.

3. Zabrania się:

a.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

b.  przekazywania  majątku Towarzystwa ha rzecz  członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.  wykorzystania  majątku  Towarzystwa  na  rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa,

d.  zakupu  na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 Rozdział VII 

 

Postanowienia końcowe  §54 

 

Oświadczenia woli Zarząd Towarzystwa składa jednoosobowo. W imieniu Zarządu działa jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu. 

 

§ 55 skreślony. 

 

§56

 

1. Likwidacja majątku Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Towarzystwa, które jednocześnie wybiera likwidatora. 

2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Towarzystwa. 

 

§57

 

Majątek zlikwidowanego Towarzystwa przeznacza się na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP lub jego jednostek organizacyjnych. 

 

§58 skreślony. 

 

§59

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 19S9 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. nr 79 poz.855 z 2001 r.) z późniejszymi zmianami. Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz. U. nr 73 poz.323 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. nr 29 póz. 155 z 19S9 r.) z późniejszymi zmianami.

 

Niniejszy statut uchwalono na zebraniu założycielskim Towarzystwa w dniu 5 maja 1989 r. w składzie wymienionym na liście założycieli, zaś zmiany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 23 listopada 1996 r., 15 kwietnia 2000 r., 22 lutego 2003 r., 29 maja 2004 r. oraz 29 lipca 2006 r.

 

Zmieniony ( 05.05.2008. )

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com

 Logo

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała